Pananszkezelés

Panaszkezelés, garancia

www.kilincsek-postaladak.hu webáruház

I.Általános rendelkezések

1.1 Jelen panasztételi szabályzat a 2. sz. 40/1964 Módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 250/2007 módosított fogyasztóvédelmi törvény (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény), a 102/2014 számú törvény. a fogyasztók védelméről az áruk értékesítésekor vagy szolgáltatások nyújtásakor, távolról szóló szerződés vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződés alapján, módosítva az 1993. évi törvényben. 22/2004 az elektronikus kereskedelemről
szóló rendelet alapján

1.2 Az eladó: Kľučka s.r.o. , székhelye: Radoľa 454, 023 36 Radoľa, IČO: 46 433 996 (a továbbiakban: az eladó).

1.3 A Panasztételi eljárás szabályozza a vevő jogait és kötelezettségeit az áru (áruk) hibáiból fakadó jogok gyakorlása során, az eladóval az eladó www.
kilincsek-postaladak.hu elektronikus boltján kötött távoli szerződés alapján.

1.4 Ezek a panaszszabályok az Eladó internetes üzletében közzétett Általános Szerződési Feltételek részét képezik.

1.5 Vevő bármely természetes vagy jogi személy, aki kitöltötte és elküldte a megrendelést az eladó weboldalán keresztül
vagy e-mailben, e-mailben értesítést kapott a megrendelés kézhezvételéről és megfizette a vételárat.

1.6 Fogyasztó az a Vevő, aki
nem üzleti tevékenysége keretein belül jár el, amikor a jelen ÁSZF alapján vételi szerződést köt. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Az eladó felelőssége a termékek (áruk és szolgáltatások) hibáért

3.1 Az eladó köteles az árut (
termékeket) a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően leszállítani, megkövetelt minőségben, mennyiségben és hibák nélkül (ténybeli, jogi).

A termékek színében esetlegesen apró részleteiben tapasztalt árnyalatbeli különbség vagy eltérés (mivel a monitorok beállításai különbözhetnek vagy a gyártók fantázia nevekkel láthatják el a termékeket) nem tekinthető reklamáció alapnak!

3.2 Az eladó felel az eladott
áru a Vevő általi átvételkor meglévő hibájáért. Ha az áru nem használt, az eladó felel a hibákért, amelyek az áru garanciaidőn belüli időszakában keletkeznek (garancia). A hibákat a Vevőnek indokolatlan késedelem nélkül az Eladónál kell jeleznie.

3.3 A Vevő jogosult az eladott terméket átvétel előtt megvizsgálni.

3.4 Az eladó nem vállal felelősséget az alábbi hibák miatt:

- a termék helytelen
beépítése, telepítése,

- a termék használata a használati útmutatóval vagy a termék jellegével ellentétesen,

- nem megfelelő beszerelés,

- nem megfelelő vagy jogosulatlan beavatkozás a termékbe,

- idegen anyagok és folyadékok, amelyek a termékbe kerülnek,

- elkerülhetetlen esemény (természeti katasztrófák stb.),

- a terméknek a megadottól eltérő feszültségre történő csatlakoztatásával,

- a termék nem eredeti tartozékokkal, ill. másik gyártó tartozékai
val való ellátása-használata,

- a termék tárolása vagy üzemeltetése a hőmérsékleti tartományon kívül,

- a termék tárolása vagy üzemeltetése poros, kémiailag agresszív vagy egyéb módon nem megfelelő környezetben,

- a termék kopása és helytelen felhasználása által okozott hibák, pl. megszakadt kábel,

- ha a bemutatott jótállási nyilatkozatban nyilvánvaló jelek vannak az adatok jogosulatlan megváltoztatásáról, vagy ha a terméknek a gyártási bizonylaton szereplőtől eltérő sorozatszáma van.

3.5 Ha az eladó ajándékként áru
t kínál a Vevőnek, a Vevő ajándékként elfogadja vagy elutasítja a kínált árut. A vételi szerződés adományozási szerződést is tartalmaz, amelynek tárgya egy ilyen ajándék ingyenes átruházása. Ez az ajándék azonban nem értékesített áru, ezért az eladó nem vállal felelősséget a hibákért.

3.6 Ha az eladó tudomást szerez az ajándék hibáiról, köteles értesíteni a vevőt ezekről a hiányokról, amikor az ajándékot felajánlja. Abban az esetben, ha az ajándék olyan hibával rendelkezik, hogy az eladó nem értesítette a Vevőt, a Vevő új ajándék igénylése nélkül jogosult az ajándékot visszajuttatni. Ha a vevőnek joga van elállni a vételi szerződéstől és visszatéríteni a vételárat, akkor az is eláll az ajándékozási szerződéstől, amely a vételi szerződés részét képezi, és a vevő köteles mindent visszaadni az eladónak, amit a szerződés alapján kapott, azaz. ajándékként kapott áruk. Nemcsak a szerződés egy részétől lehet elállni, hanem az egész adásvételi szerződést
ől is, beleértve az ajándékszerződést is, amely annak szerves részét képezi.

 IV.Garancia időszak

4.1 A jótállási idő 24 hónap. A használt tárgyra vonatkozó garanciaidő 12 hónap. A jótállási idő attól kezdve kezdődik, hogy a terméket a vevő átvette.


4.2 Ha a vevő nem fogyasztó, akkor az eljárás összhangban áll a
z Üzleti törvénykönyv rendelkezéseivel, és a jótállási idő 1 év. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor az árut átveszik a szállítótársaságtól vagy közvetlenül az eladótól, ha az árut a vevő személyesen veszi át az átvétel napján.

4.3 A garanciaidő nem
foglalja magába azt az időtartamot, amely a garanciális jogok gyakorlásától a hibákért való felelősségvállalástól egészen addig az időpontig, amikor a vevőnek az eladó visszajuttatja a javított árut. Az eladó köteles bizonylaton megjelölni a vevőnek a garanciális jog gyakorlásának időpontját, valamint a javítást és annak időtartamát.

4.4 Új
áru/termék cseréje esetén a jótállási időszak az új áru/termék kézhezvétele után kezdődik.

4.5 Ha egy új
termék egy részét kicserélik, amennyiben ezt a termék jellege megengedi, a jótállási idő a termék cserélt részére a vevő általi kézhezvételének napjától kezdődik újra.

4.6 A garanciaidő alatt álló tárgy hibákért való felelősségből fakadó jogok akkor járnak le, ha azokat a garanciaidőn belül nem gyakorolták.

V. A jogok érvényesítési eljárása a hibákért való felelősség vállalás (Reklamáció)

5.1 A Vevőnek jogában áll érvényesíteni a hibákért való felelősséget, az
adott termék eljuttatásával a Kľučka s.r.o. , székhelyére: Radoľa 454, 023 36 Radoľa, IČO :: 46 433 996

Email: info@kilincsek-postaladak.hu Telefon: 0036/ 70 234 06 80 A vevő bármikor felhasználhatja a személyes panasz benyújtásának jogát bármely társaság létesítményében vagy a Kľučka székhelyén s.r.o. , székhelye: Radoľa 454, 023 36 Radoľa, IČO :: 46 433 996 Email: klucka@klucka.sk Telefon: 0918 793 519

Igény esetén be kell nyújtani a jótállási nyilatkozatot, ha azt kiállították, vagy a vételár megfizetésének igazolását. A Vevőnek azt tanácsoljuk, hogy írja le a hibát és , hogy a hiba hogyan jelentkezik.

5.1.1 Abban az esetben, ha a Vevő az árut nem személyesen igényli, akkor azt ajánljuk, hogy küldje el az árut az áru hiányának részletes ismertetésével és az áru vásárlását igazoló dokumentummal (pl. Fizetés igazolása, számla, garancia) / panasztételi eljárás.

5.1.2 Panasz esetén azt javasoljuk, hogy az árut ajánlottan küldje el.

5.1.3 Az Eladó a működés ideje alatt felelős és megbízott személyt jelöl ki a követelések fogadására és feldolgozására.

5.2 Miután az eladó megkapta a panaszt, a vevőnek haladéktalanul megerősítést kap a követelésről; ha azonban súlyos körülmények megakadályozzák ezt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panaszkezelés igazolásával együtt.

5.3 Az eladó köteles haladéktalanul, bonyolult esetekben, a követelés napjától számított 3 napon belül meghatározni a követelés kezelésének módját. Indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áruk komplex műszaki értékelésére legkésőbb az igénylés napjától számított 30 napon belül szükség van. A panaszkezelési módszer meghatározása után az eladó a panaszt azonnal kezeli, indokolt esetben a panasz később rendezhető. A követelés azonban nem haladhatja meg a kérelem benyújtásának napjától számított 30 napot. A követelés rendezésére szolgáló 30 napos határidő lejártát követően a vevőnek joga van elállni a vételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszatérítik, vagy jogosult az árut újra cserélni.

5.4 Ha a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapban panaszt nyújtott be a termékkel, az eladó csak a szakmai megítélés alapján rendezheti a panaszt; függetlenül a szakértői értékelés eredményétől, a fogyasztót nem lehet kötelezni a szakértői értékelés vagy egyéb szakértői értékelés költségeinek megfizetésére. Az eladó köteles legkésőbb a panasz kezelésének napjától számított 14 napon belül benyújtani a fogyasztónak a panasz elutasítását indokoló szakértői vélemény másolatát.

5.5 Ha a vásárló 12 hónapos vásárlást követően állította igénybe a terméket, és az eladó elutasította azt, az igényt kezelő személy köteles a követelés igazolásában jelezni, hogy a fogyasztó a terméket szakmai értékelés céljából megküldheti. Ha a terméket szakértői értékelés céljából elküldik a kijelölt személynek, a szakértői értékelés költségeit, valamint az összes kapcsolódó költséget az eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a fogyasztó szakmai megítéléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, akkor újra panaszt nyújthat be; a szavatossági idő a szavatosság ideje alatt nem jár le.

5.6 A Webáruház minden, az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a termékek műszaki paramétereinek, árainak stb. pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház használati útmutatójában található esetleges tévedésekért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért.

5.7. Amennyiben a Webáruház minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház online felületén feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.5.8 Az e cikk 5.4. Pontjában említett szakértői értékelés elemei:

A szakértői értékelésnek tartalmaznia kell:

a) a szakértői értékelést végző személy azonosítása;

b) a vizsgált termék pontos azonosítása;

c) a termék állapotának leírása;

d) az értékelés eredménye;

e) a szakértői értékelés időpontja.

5.9 Az eladó köteles a panaszt kezelni és annak kezelésének módjáról megfelelő és bizonyítható formában (írásban) tájékoztatni a panasztól számított 30 napon belül a vevőt.

5.10 A panasztételi eljárás / panasz befejezésének a panasz megoldása/eltávolítása tekinthető. A panaszkezelés a panasztételi eljárás lezárását a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszatérítésével, a termék árából ésszerű engedményt fizetésével érhet véget.

5.11 Az eladó az igényelt árut továbbítja a Vevőnek, miután a panaszt lehetőség szerint ugyanolyan formában rendezte, mint amelyet a Vevő nyújtott be. A szállítási mód megváltoztatása csak a Vevő beleegyezésével lehetséges.


VI. Vevő jogai a hibákért való felelősség alóli jogok gyakorlása során

6.1 Kijavítható hiba esetén a vevőnek joga van ingyenesen, megfelelő időben és megfelelő módon kijavíttani. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. A hiba kiküszöbölése helyett a vevő az árucikk cseréjét kérheti, vagy ha a hiányosság csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét kérheti, ha az eladónak nem jelent aránytalan költségeket az áru ára vagy a hiba súlyossága. A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket hibátlanra, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevő számára.

6.2 Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza, hogy a tárgy megfelelően használható legyen, a vevőnek joga van a terméket cserélni, vagy joga van a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok a vevőnek javítható hibák esetén is, amennyiben a vevő a hibát a javítás utáni megismétlődés vagy nagyobb számú hiba esetén nem tudja megfelelően használni. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevő ésszerű árengedményre jogosult a termék árából.

6.3 Ha a kedvezményes árú termék vagy használt cikk hibás, amelyért az eladó felel, a vevőnek ésszerű árengedményre van joga a termék cseréje helyett.


VII Záró rendelkezések

7.1 Ez a panasztételi eljárás érvényes és hatályos az eladó online áruházában történő közzétételének időpontjában, 2017. január 11-én

7.2 Az eladó fenntartja a jogot a jelen Panaszszabályok megváltoztatására. A panaszkezelési eljárás megváltozásáról írásbeli értesítési kötelezettsége az eladó internetes boltjában történő elhelyezésével teljesül.


Ingyen szállítás

25000Ft feletti vásárlás esetén
mi álljuk a szállítási költséget!

15nap termék visszaküldésre

Vásároljon aggodalom nélkül,
15napja van a termék visszaküldésére!

Kártyás fizetés

Van lehetőség
bankkártyás fizetésre!

Tanácsadás

Hívjon minket!
0036/ 70 234 06 80